Câu hỏi


Trả lời

MỤC LỤC

Điều 57.

Bạn đang xem: Mục lục luật doanh nghiệp 2014

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Điều 58. Điều kiện với thể thức triển khai họp Hội đồng thành viên

Điều 59. Nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên

Điều 60. Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên

Điều 61. Thủ tục trải qua nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy chủ ý bằng văn bản

Điều 62. Hiệu lực hiện hành nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên

Điều 63. Giám đốc, Tổng giám đốc

Điều 64. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Điều 65. Ban kiểm soát, điều hành và kiểm soát viên

Điều 66. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc, tổng giám đốc và người cai quản khác

Điều 67. Hợp đồng, thanh toán phải được Hội đồng member chấp thuận

Điều 68. Tăng, sút vốn điều lệ

Điều 69. Điều kiện để phân chia lợi nhuận

Điều 70. Tịch thu phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận sẽ chia

Điều 71. Nhiệm vụ của quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc, tổng giám đốc và người thống trị khác, người thay mặt đại diện theo pháp luật, điều hành và kiểm soát viên

Điều 72. Khởi kiện người quản lý

Điều 73. Chào làng thông tin

Mục 2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 75. Góp vốn thành lập và hoạt động công ty

Điều 76. Quyền của chủ mua công ty

Điều 77. Nghĩa vụ của chủ tải công ty

Điều 78. Triển khai quyền của nhà sở hữu doanh nghiệp trong một số trong những trường hợp quánh biệt

Điều 79.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Giải Ngoại Hạng Anh 2021/2022 Mới Nhất, Kết Quả Bóng Đá Ngoại Hạng Anh 2022

Tổ chức cơ cấu tổ chức làm chủ của công ty trọng trách hữu hạn mtv do tổ chức quản lý sở hữu

Điều 80. Hội đồng thành viên

Điều 81. Chủ tịch công ty

Điều 82. Giám đốc, Tổng giám đốc

Điều 83. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, quản trị công ty, Giám đốc, tgđ và người cai quản khác, kiểm soát điều hành viên

Điều 84. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người cai quản công ty và kiểm soát và điều hành viên

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm nhà sở hữu

Điều 86. Phù hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Điều 87. Tăng, sút vốn điều lệ

Chương IV

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 88. Doanh nghiệp lớn nhà nước

Điều 89. Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp đơn vị nước

Điều 90. Tổ chức cơ cấu tổ chức quản ngại lý

Điều 91. Hội đồng thành viên

Điều 92. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Điều 93. Tiêu chuẩn chỉnh và đk của member Hội đồng thành viên

Điều 94. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

Điều 95. Chủ tịch Hội đồng thành viên

Điều 96. Quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Điều 97. Trọng trách của quản trị và thành viên khác của Hội đồng thành viên

Điều 98. Cơ chế làm việc, đk và thể thức thực hiện họp Hội đồng thành viên

Điều 99. Quản trị công ty

Điều 100. Giám đốc, tgđ và Phó giám đốc, Phó Tổng giám đốc

Điều 101. Tiêu chuẩn, đk của Giám đốc, Tổng giám đốc

Điều 102. Miễn nhiệm, biện pháp chức đối với Giám đốc, tgđ và người quản lý khác của công ty, kế toán trưởng