l>Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

*

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thật-Xoa Nan-Ðà (Siksananda), người xứ Vu Ðiền (Khotan), thông dịch vào đời nhà Ðường của Trung Hoa.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bổn nguyện

Việt dịch: Ban phiên dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành

Tài liêu tham khảo:

Bản Hán ngữ - Địa Tạng tình nhân Tát Bổn Nguyện kinh Thiển ưa thích - HT Tuyên Hóa

Bản Việt ngữ - tởm Địa Tạng bồ Tát Bổn Nguyện vì chưng HT yêu thích Trí Tịnh dịch

Quyển Thượng

 

Quyển Trung

Quyển Hạ

 

Quyển Thượng

Phẩm lắp thêm Nhất

Thần Thông bên trên Cung Trời Ðao Lợi

*

 

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, trên cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vày Thánh mẫu mã mà thuyết Pháp.

Lúc ấy, không thể nói hết quan trọng nói hết toàn bộ chư Phật cùng Ðại người thương Tát Ma Ha Tát trong vô lượng quả đât ở mười phương hầu như đến hội họp tán thán Ðức Phật ưa thích Ca Mâu Ni rất có thể ở vào đời ác Ngũ Trược cơ mà hiện sức Ðại Trí Huệ, Thần Thông cấp thiết nghĩ bàn điều phục đều chúng sanh cang cường, làm cho họ hiểu rằng pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi Ngài đều sai thị giả cho vấn an Ðức núm Tôn.

Bấy giờ, Ðức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng sủa rỡ lớn như là vầng mây sáng sủa Ðại Viên Mãn, vầng mây sáng Ðại tự Bi, vầng mây sáng Ðại Trí Huệ, vầng mây sáng Ðại chén Nhã, vầng mây sáng sủa Ðại Tam Muội, vầng mây sáng sủa Ðại Kiết Tường, vầng mây sáng Ðại Phước Ðức, vầng mây sáng sủa Ðại Công Ðức, vầng mây sáng Ðại Quy Y, vầng mây sáng Ðại Tán Thán.

Ðức Phật phóng ra tất yêu nói hết vầng mây sáng sủa rỡ như thế rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu, như thể tiếng Ðàn tía La Mật, giờ đồng hồ Thi ba La Mật, giờ đồng hồ Sằn Ðề ba La Mật, tiếng Tỳ Ly Da cha La Mật, tiếng Thiền ba La Mật, tiếng chén bát Nhã ba La Mật, giờ đồng hồ Từ Bi, tiếng tin vui Xả, giờ đồng hồ Giải Thoát, giờ Vô Lậu, giờ đồng hồ Trí Huệ, tiếng Ðại Trí Huệ, giờ đồng hồ Sư Tử Hống, giờ Ðại Sư Tử Hống, giờ đồng hồ Mây Sấm, giờ Mây Sấm Lớn.

Khi Ðức Phật phạt ra cần yếu nói hết cần thiết nói hết âm thanh như thế dứt từ quả đât Ta Bà và các cõi nước phương khác, gồm vô lượng ức Thiên, Long, Quỷ, Thần cũng mang đến tụ tập tại cung trời Ðao Lợi. Ðó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà, trời Hóa Lạc, trời suy giảm Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Ðại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời đổi thay Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc cứu giúp Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, cùng những chúng Quỷ, Thần đầy đủ đến hội họp.

Lại có những vị thần ở các cõi nước phương không giống cùng trái đất Ta Bà, như Thần biển, Thần sông cái, Thần sông con, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần suối cùng ao đầm, Thần cây nhỏ và hạt giống, Thần ngày, Thần đêm, Thần lỗi không, Thần bên trên trời, Thần ăn uống uống, Thần cỏ cây và gỗ; những vị thần như vậy đều mang lại hội họp.

Lại tất cả chư đại quỷ vương vãi ở những cõi nước phương khác cùng quả đât Ta Bà, như Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm ngày tiết Quỷ Vương, Ðạm tinh lực Quỷ Vương, Ðạm thai Noãn Quỷ Vương, Hành bệnh Quỷ Vương, Nhiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ trung khu Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương..., những quỷ vương như thế đều mang lại hội họp.

Bấy giờ đồng hồ Ðức Phật yêu thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp vương Tử ý trung nhân Tát Ma Ha Tát rằng: "Ông xem tất cả chư Phật, tình nhân Tát với Trời, Rồng, Quỷ, Thần sống trong nhân loại này cùng quả đât khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay rất nhiều đến hội họp tại cung trời Ðao Lợi như thế, Ông gồm biết số từng nào chăng?"

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức núm Tôn! Nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp, cũng cần yếu biết được!"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ngay Ta sử dụng Phật Nhãn coi hãy còn ko đếm xiết! Ðây đều là vì Ðịa Tạng người tình Tát tự thuở kiếp thọ xa cho nay, hoặc đã độ, đương độ, không độ, hoặc đang thành tựu, đương thành tựu, không thành tựu."

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức nỗ lực Tôn! tự thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành, bệnh được Trí Vô Ngại, nghe lời Phật nói kia thời tin dìm liền. Còn mặt hàng Tiểu quả Thanh Văn, Thiên Long chén Bộ, và hầu như chúng sinh đời vị lai, dẫu nghe lời thật thà của Như Lai, nhưng chắc chắn rằng sanh lòng nghi ngờ, dầu cho gồm lạy vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi ao ước Ðức rứa Tôn nói rõ Ðịa Tạng tình nhân Tát Ma Ha Tát sinh sống nhân địa vẫn tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành công được sự quan trọng nghĩ bàn như thế?"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ví dụ trong cõi Tam Thiên Ðại Thiên thế giới có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, lớp bụi bặm, cứ mỗi vật một số, mỗi số là 1 trong những sông Hằng; rồi cứ số cát trong những sông Hằng, từng hạt cat làm một cõi giới; rồi trong mỗi cõi giới, cứ từng hạt những vết bụi làm một kiếp; rồi bao nhiêu số lớp bụi chứa trong những kiếp đều đem làm cho kiếp cả; thì từ cơ hội Ðịa Tạng người thương Tát chứng quả vị Thập Ðịa đến nay, ngàn lần lâu dài hơn số kiếp tỷ dụ sinh sống trên, huống là từ hầu như thuở Ðịa Tạng bồ Tát còn làm việc bậc Thanh Văn và Bích đưa ra Phật!"

"Này Văn Thù Sư Lợi! oách thần thệ nguyện của người tình Tát đó chẳng thể nghĩ bàn cho được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, fan thiện nàng nào nghe thấy danh tự của người yêu Tát đó rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc thờ dường, cho đến tô vẽ, va khắc, tạc đúc, sơn thếp hình tượng, thì bạn ấy sẽ tiến hành một trăm lần sanh lên cõi trời ba MươI Ba, vĩnh viễn không có gì bị đọa vào ác đạo.

Xem thêm: Guardians Of The Galaxy: James Gunn Gives Update On Groot Growing In Vol

Này Văn Thù Sư Lợi! tất yêu nói hết quan trọng nói hết số kiếp lâu xa về trước, Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát là đàn ông của một vị đại Trưởng Giả. Thuở đó, vào đời có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn chũm Túc Vạn Hạnh Như Lai.

Lúc bấy giờ, con trai vị Trưởng giả thấy Ðức Phật tướng tá mạo giỏi đẹp, ngàn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Ðức Phật kia tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo mạo như thế.

Khi ấy, Ðức Sư Tử Phấn Tấn nuốm Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo đàn ông vị Trưởng mang rằng: ‘Muốn bệnh được thân tướng mạo này, phải phải lâu lăm độ thoát toàn bộ những chúng sanh bị khốn khổ.’

"Này Văn Thù Sư Lợi! Bấy giờ, đàn ông vị Trưởng giả nhân kia liền phát nguyện rằng: ‘Từ nay cho đến tận vị lai kiếp bắt buộc tính đếm về sau, tôi sẽ vì chưng những chúng sanh tội khổ vào Lục Ðạo mà lại rộng lập nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi từ thân tôi mới chứng thành Phật Ðạo.’

Bởi sẽ ở trước Ðức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, yêu cầu đến nay đã trăm ngàn vạn ức na-do-tha cần yếu nói không còn số kiếp, nhưng vẫn còn giúp vị ý trung nhân Tát.

Lại thiết yếu nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp về trước, thuở đó trong đời tất cả đức Phật hiệu là Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai; lâu mạng của Ðức Phật ấy là tư trăm ngàn muôn ức a-tăng-kỳ kiếp.

Trong thời Tượng Pháp, bao gồm một người con gái dòng Bà La Môn những đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi gần như được chư Thiên theo hộ vệ; tuy vậy bà mẹ lại tin theo tà đạo, hay khinh chê ngôi Tam Bảo.

Thuở ấy, Thánh đàn bà lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu tạo nên bà sinh chánh kiến, tuy thế bà chưa tin hẳn; với chẳng bao thọ thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào âm phủ Vô Gián.

Lúc đó, Thánh bạn nữ Bà La Môn hiểu được bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt đề xuất theo nghiệp nhưng sanh vào đường ác, bèn chào bán nhà, đất, sắm các hương, hoa, cùng đa số đồ lễ cúng, rồi mang lại chùa tháp bái tiên Phật nhưng mà làm đại lễ bái dường.

Trong một ngôi chùa kia, trông thấy mẫu của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, Thánh con gái Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm suy nghĩ rằng: ‘Ðức Phật là đấng Ðại Giác không hề thiếu mọi trí huệ. Giả dụ Ðức Phật còn trên thế, thì sau khi mẹ tôi mất, thảng như tôi cho bạch hỏi Phật, tất hiểu rằng nơi người mẹ tôi thác sanh!’

Lúc ấy, Thánh phái nữ Bà La Môn cúi đầu khóc cực kỳ lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai, bỗng dưng nghe trên không trung tất cả tiếng bảo rằng: ‘Này Thánh phái nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi tráng quá lắm! ni Ta đang bảo mang đến ngươi biết nơi thác sanh của mẹ ngươi!’

Thánh nữ chắp tay phía lên lỗi không mà lại bạch rằng: ‘Chẳng hay đức thần nào sẽ giải sút lòng sầu lo của tôi như thế? tự khi người mẹ tôi mất cho nay, tôi đêm ngày thương nhớ, trù trừ đâu nhằm hỏi mang đến rõ bà bầu tôi thác sinh vào chốn nào.’

Bấy giờ, trên hỏng không lại có tiếng bảo Thánh chị em rằng: ‘Ta là Ðức Phật thừa khứ Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai nhưng ngươi đương chiêm lễ đó. Thấy ngươi mến nhớ người mẹ trội hơn thường xuyên tình của bọn chúng sanh, nên Ta đến chỉ bảo.’

Thánh thiếu phụ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy đầm chồm lên và bị té ngã rớt xuống, các khớp thủ túc đều bị tổn thương; những người dân ở kề bên liền đỡ dậy. Một lúc sau Thánh phái nữ mới tỉnh giấc lại, rồi bạch thuộc trên hư không rằng: ‘Cúi xin Ðức Phật từ bi ai xót, bảo ngay cho con rõ địa điểm thác sinh của mẹ con, nay thân trung ương của bé sắp chết mất!’

Lúc ấy, Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai bảo Thánh đàn bà rằng: ‘Cúng nhịn nhường xong, ngươi hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thật nghĩ tưởng thương hiệu của Ta, thời sẽ biết được chỗ thác sinh của người mẹ ngươi.’

Bấy giờ, lễ Phật kết thúc Thánh nàng Bà La Môn tức thì trở về nhà. Vày thương lưu giữ mẹ, cần Thánh thiếu nữ ngồi thật thà niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai. Trải xuyên suốt một ngày 1 đêm, Thánh bạn nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ hải dương kia, nước trong biển cả đó sôi sùng sục, có nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt cất cánh nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia; và thấy hồ hết trai cùng gái, số không ít tới trăm nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị những thú dữ giành nhau ăn uống thịt; lại thấy các Dạ Xoa hình thù không giống nhau—hoặc những tay, các mắt, những chân, nhiều đầu..., răng nanh chìa ra ngoài miệng, bén nhọn nhường gươm—đang lùa những người tội mang lại gần thú dữ. Rồi chúng lại từ chụp bắt, túm cúp đầu chân lại với nhau, hình dạng muôn thứ, chẳng dám quan sát lâu.

Khi ấy, Thánh thanh nữ Bà La Môn nhờ vào nương mức độ niệm Phật nên tự nhiên không gớm sợ. Tất cả một Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, cho cúi đầu nghênh tiếp, hỏi Thánh phụ nữ rằng: ‘Lành thay, nhân tình Tát! do duyên sự gì nhưng Ngài đến chốn này?’

Bấy giờ, Thánh phụ nữ Bà La Môn hỏi Quỷ vương rằng: ‘Ðây là chốn nào?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là tầng biển đầu tiên ở phía Tây núi Ðại Thiết Vi.’

Thánh nữ giới hỏi rằng: ‘Tôi nghe trong núi Thiết Vi gồm địa ngục, câu hỏi ấy có thật chăng?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Thật bao gồm địa ngục!’

Thánh nữ hỏi rằng: ‘Nay tôi làm thế nào được mang lại chốn địa ngục?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Nếu chưa phải sức oách thần, rất cần phải do nghiệp lực. Ngoại trừ hai vấn đề này ra, ắt không lúc nào có thể mang lại được.’

Thánh nữ giới lại hỏi: ‘Do nguyên nhân gì mà nước trong biển khơi này sôi sùng sục cùng có những người dân tội cùng những thú dữ như thế?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là rất nhiều chúng sanh sinh sản ác ở cõi Diêm Phù Ðề bắt đầu chết, quá tư mươi chín ngày không bạn kế tự để gia công công đức hầu cứu vớt vớt khổ nạn cho; dịp sống, họ lại không làm được nhân lành nào cả; chính vì như vậy nên cứ theo bổn nghiệp cơ mà chiêu cảm đem địa ngục, thoải mái và tự nhiên họ cần lội qua biển cả này trước. Bí quyết biển này mười vạn do-tuần về phía Ðông lại có một cái biển, hồ hết sự gian khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Phía Ðông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự âu sầu ở kia càng trội hơn. Vì ác nhân của Tam Nghiệp cảm vời ra với gọi bình thường là hải dương nghiệp, đó là chốn này vậy.’

Thánh đàn bà lại hỏi Quỷ vương vãi Vô Ðộc rằng: ‘Ðịa ngục sinh hoạt đâu?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ở trong bố cái biển này đều là đại địa ngục, nhiều tới số trăm ngàn, từng ngục phần đa khác nhau. Về âm phủ lớn thì gồm mươi tám chỗ; bực kế đó bao gồm năm trăm chỗ, đủ không lường sự khổ sở; bực kế nữa gồm đến nghìn trăm, cũng đầy không nghĩ tới sự thống khổ.’

Thánh người vợ lại hỏi Ðại Quỷ vương vãi rằng: ‘Thân mẫu tôi new mất sát đây, tuy nhiên không rõ thần hồn của bạn phải sa vào chốn nào?’

Quỷ vương hỏi Thánh con gái rằng: ‘Thân mẫu của người tình Tát khi còn sống, quen làm mọi nghiệp gì?’

Thánh chị em đáp rằng: ‘Thân chủng loại tôi tà kiến, khinh thường chê ngôi Tam Bảo, hoặc có những lúc tạm tin, tuy vậy rồi chẳng kính; dầu tắt hơi không bao lâu, mà chưa rõ thác sanh về đâu.’

Vô Ðộc hỏi rằng: ‘Thân chủng loại của tình nhân Tát tên bọn họ là gì?’

Thánh bạn nữ đáp rằng: ‘Thân phụ và thân chủng loại của tôi đông đảo dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân chủng loại tôi thương hiệu là chăm chú Ðế Lợi.’

Vô Ðộc chắp tay thưa bồ Tát rằng: ‘Xin Thánh mang hãy trở về, với chớ mến nhớ bi lụy rầu quá lắm nữa. Tội phụ nữ Duyệt Ðế Lợi được sanh lên cõi trời đến hiện nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ đàn ông của bà bao gồm lòng hiếu thuận, vì bà mẹ mà thiết cúng để tu phước, và bố thí miếu tháp bái Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai. Chẳng buộc phải chỉ thân chủng loại của nhân tình Tát được thoát khỏi địa ngục, nhưng ngày đó, số đông tội nhân Vô loại gián cũng hầu hết được an lạc, đồng được thác sanh cả.’

Nói xong, Quỷ Vương chắp tay chào Thánh thanh nữ mà cáo lui."

Thánh con gái Bà La Môn dường chiêm bao bất chợt tỉnh, rõ biết những việc rồi, bèn đối trước tháp tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai nhưng mà lập hoằng thệ nguyện rằng: ‘Tôi nguyện tự nay cho đến tận vị lai kiếp, sẽ vị những chúng sanh mắc phải tội khổ nhưng mà rộng lập phương tiện, khiến cho họ đầy đủ được giải thoát.’

Ðức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương Vô Ðộc ngày trước, nay chính là Tài Thủ nhân tình Tát; còn Thánh nàng Bà La Môn đó, nay là nhân tình tát Ðịa Tạng vậy."