KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUYỂN 1 & QUYỂN 2HT. TUYÊN HÓA Việt dịch thích Minh Định

Lời tựa

 

*
Bộ kinh Hoa Nghiêm là cỗ Kinh nhiều năm nhất vào Phật giáo, cũng là bộ Kinh cừ khôi nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là cỗ Kinh đức phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi kiểu mốt ngày thì dứt bộ khiếp Hoa Nghiêm.

Bạn đang xem: Kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm

Bộ kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long vương thỉnh về giữ giàng ở dưới Long cung. Về sau Bồ Tát Long Thọ phát âm hết phần nhiều Kinh sách trên rứa gian, không thể Kinh sách gì nhằm đọc, bèn xuống dưới Long cung thì phát âm được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Cỗ Kinh Hoa Nghiêm gồm bao gồm quyển thượng, quyển trung với quyển hạ. Quyển thượng gồm bao gồm bất khả tư nghì vô số bài xích kệ, dài vô cùng vô tận, gốc rễ chúng sinh bắt buộc nào đọc được. Quyển trung thì có tầm khoảng mười vạn bài kệ, cũng khá dài và bọn chúng sinh cũng rất khó gì phát âm hết được, còn quyển hạ thì gồm mười ngàn bài bác kệ, nhưng new dịch ra Hán văn được khoảng chừng bốn nghìn năm trăm bài kệ, còn khoảng tầm năm nghìn năm trăm bài bác kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh Hoa Nghiêm mà bọn họ có ngày bây giờ là quyển hạ, nhưng mới chỉ dịch ra được ngay sát phân nửa cơ mà thôi.

*
Bộ gớm Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu bắt buộc nghĩ bàn, phân tích cảnh giới tu hành tình nhân Tát hạnh, từ bỏ phàm phu trải qua những bậc Bồ Tát, phước huệ không hề thiếu rồi mới đạt cho cảnh của bậc Diệu Giác có nghĩa là thành Phật. Trong thời gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh tình nhân Tát, trải qua kiếp số nhiều như số hạt bụi những cõi nước, phổ độ chúng sinh, tu hành thập độ tía La Mật, rốt ráo sau cuối mới thành công Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, bây giờ và vị lai hồ hết trải qua tuyến đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các Bồ Tát new thành Phật. Vì vậy chúng sinh là đối tượng đặc biệt quan trọng trợ duyên rất cao để bồ Tát tu tập, thực hành, tích luỹ căn lành công đức, quá qua sự chướng ngại, demo thách, và sau cùng là dành được quả vị Phật.

Xem thêm: 'Phim Cap 3 Hong Kong' Search, 'Phim Cap 3 Hong Kong' Search, Page 7


Kinh Hoa Nghiêm là rất nhiều cảnh giới vô cùng thiết thực, đã làm qua của chư vị người yêu Tát trong quá khứ vẫn thực hành, tu tập viên mãn, từ rất nhiều đời, các kiếp, nhằm soi sáng con phố cho họ chúng sinh, hoặc hồ hết vị bồ Tát lúc này và vị lai noi theo này mà tu tập, tích luỹ căn lành công đức, từng đời, từng kiếp, mang đến đến khi nào công viên trái mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thắng lợi quả vị vô thượng ý trung nhân đề.

Những người có căn lành thâm sâu đã có lần gieo trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, gọi tụng, tu tập nghĩa lý trong ghê Hoa Nghiêm, yêu cầu đời nầy họ hết sức thích phát âm tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của tởm Hoa Nghiêm. Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai lúc nào đủ duyên lành, họ cũng biến thành đọc gọi được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, không số đông họ phát âm được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý của gớm Hoa Nghiêm nầy. Tởm Hoa Nghiêm nầy đức phật nói cho toàn bộ chúng sinh, cơ mà tuỳ theo căn cơ, nhân duyên của mỗi người, chứ không phải chỉ dành riêng cho hàng người tình Tát. Pháp của Phật nói ra y như nước mưa xuống, cây to rễ to thì hấp thụ nhiều, cây bé dại rễ nhỏ tuổi thì dung nạp ít. Pháp của Phật cũng thế, ai bao gồm căn lành trí huệ rạm sâu thì tiếp lâu được gần như pháp lớn, ai căn lành nhát cỏi thì tiếp thụ đầy đủ pháp nhỏ. Nói chung con phố đi mang đến giác ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, của từng người. Tu nhân làm sao thì sẽ tiến hành quả đó, nhân mập thì trái lớn, nhân nhỏ dại thì quả nhỏ, ko gieo nhân thì không tồn tại quả.

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn, lâu trì phát âm tụng, xâm nhập được nghĩa lý, thì như uống cam lồ. Nếu tín đồ nào không tồn tại nhân duyên với cỗ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm xúc rất khô khan, nhàm chán, khó hiểu. Nói thông thường tuỳ căn cơ, nhân duyên trước sau của mọi cá nhân mà thôi.

Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật bồ Tát

Dịch giả

Tỳ Kheo say đắm Minh Định

*

Bài viết liên quan