Trong cỗ đề thi Violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 đem lại cho những em học sinh học giờ Anh lớp 4 phần lớn tài liệu học tiếng Anh thú vị. Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 1 thuộc cỗ tài liệuđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4mà haberindunyasi.com gửi tới chúng ta và các em học sinh lớp 4.Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi toán giờ Anh lớp 4 vòng 1 để giúp đỡ các em gồm có bước mở màn cho quy trình học toán tiếng Anh của mình. Vòng 1 trong bộ đề thi toán giờ đồng hồ Anh để giúp đỡ các em đã có được những kỹ năng cơ bản nhất, gần như dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 mới và đơn giản hơn so với mọi vòng sau.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 1

Trong cỗ đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 Vòng 1 này Alokidd nhờ cất hộ tới các em bộ đề năm học tiên tiến nhất 2015-2016. Học tiếng Anh cho trẻ em lớp 4 với phần lớn tài liệu đề thi tiếng Anh để giúp đỡ các em học tiếng Anh cũng tương tự có thêm kỹ năng toán xuất sắc hơn.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

How many days are there in September?

Answer: There are .............. Days.

Question 2:

Find x such that x : 5 = 1537

Answer: x = ..........

Question 3:

Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?

Answer: ......... Days.

Question 4:

The area of the following rectangle is ............ Cm2.


*

Question 5:

The perimeter of the following square is .................cm.


*

Question 6:

Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........

Question 7:

Bella goes to lớn the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)


*

How many monkeys và birds are there?

Answer: ...........

Question 8:

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........

Xem thêm: Học Viện Ngân Hàng Công Bố Điểm Học Viện Ngân Hàng Lấy Điểm Chuẩn Cao Nhất 27,55

Question 9:

How many right angles are there?


*

Answer: There are ............ Right angles.

Question 10:

There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?


*

Answer: There are ............. Strawberries in 9 bags.

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:

Calculate: 6723 - 2195 = .........

A. 4258

B. 4285

C. 4528

D. 4582

Question 2:

Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's sister?

Answer: Emma's sister is ............. Years old.

A. 25

B. 23

C. 13

D. 15

Question 3:

What time does the clock show?


A. 2 : 50

B. 2 : 10

C. 10 : 20

D. 10 : 10

Question 4:

Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?

A. 10:00 a.m

B. 16:00

C. 6:00 p.m

D. 14:00

Question 5:

Which number can replace the question mark?

400 x ? + 800 = 2000

A. 3

B. 6

C. 30

D. 60

Question 6:

Find the value of x such that x + 1606 = 2357.

Answer: x = .........

A. 751

B. 715

C. 716

D. 761

Question 7:

Today is Thursday, December 17.

Which day of the week is the day before yesterday?

A. Wednesday

B. Tuesday

C. Friday

D. Saturday

Question 8:

Two numbers have the product of 9315. If the product is five times as same as the greater number. The smaller number is ..........

A. 1863

B. 4

C. 1763

D. 5

Đáp án:

Question 1: 30

Question 2: 7685

Question 3: 105

Question 4: 135

Question 5: 492

Question 6: 67346

Question 7: 539

Question 8: 9876

Question 9: 5

Question 10: 72

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C. 4528

Question 2: A. 25

Question 3: D. 10 : 10

Question 4: A. 10:00 a.m

Question 5: A. 3

Question 6: A. 751

Question 7: B. Tuesday

Question 8: D. 5

Học tiếng Anh lớp 4 với đều dạng đề thi giờ Anh để giúp các em vừa học tập thêm những kỹ năng và kiến thức mới, vừa ôn luyện những kiến thức tiếng Anh cũ. Học giờ Anh con trẻ em nói phổ biến và học tập tiếng Anh lớp 4 nói riêng tại haberindunyasi.com để giúp đỡ các em gồm thêm nhiều nguồn tài liệu học tập tiếng Anh hơn và những phương thức học giờ đồng hồ Anh tương xứng hơn.