bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )

*
ich than vuong 1 L4872
*
ich than vuong 2 U8180
*
ich than vuong 4 C1761
*
ich than vuong 5 R7122
*
ich than vuong 6 C0758
*
ich than vuong I3406
*
ich than vuong 10 T7714
*
ich than vuong9 H3108
*
ich than vuong 9 O5412