Thì bây giờ đơn (Present Simple tense) là một trong số những bài học ngữ pháp đầu tiên mà ai ai cũng phải chạm mặt khi ban đầu học tiếng Anh. Với nội dung bài viết hôm nay, Trung chổ chính giữa luyện thi IELTS Vietop mời các bạn cùng bọn chúng mình xem xét lại phần tổng quan lại về thì và làm một số trong những bài tập Thì hiện tại đơn trắc nghiệm nhằm ôn lại kỹ năng nhé!


*

Tổng quan lại về Thì lúc này đơn

Cấu trúc với rượu cồn từ lớn be

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + N/ Adj

I + am = I’m

Danh từ: I am a teacher. (Tôi là giáo viên)Tính từ: I am tall. (Tôi cao)

He/ She/ It/ Danh tự số ít/ Danh từ ko đếm được + is = he’s / she’s / it’s

Danh từ: He is a lawyer. (Ông ấy là luật sư)Tính từ: He is tall. (Ông ấy cao)

You/ We/ They/ Danh từ bỏ số các + are = You’re / we’re / they’re


Danh từ: They are students. (Họ là sinh viên)Tính từ: They are tall. (Họ cao)

Câu che định: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

I am not a teacher. = I’m not …He is not tall. = He isn’t …They are not students. = They aren’t …

Câu nghi vấn:

Hỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

Đáp: – Yes, S + am/ are/ is.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn

– No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Are you a teacher?Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.No, I’m not a teacher. / No, I am not.Is he tall?Yes, he’s tall. / Yes, he is.No, he’s not tall. / No, he isn’t.Cấu trúc với động từ thường

Câu khẳng định: S + V-infinitive

I/ We/ You/ They/ Danh từ bỏ số những + V1

I go to lớn school by bus. (Tôi đến trường bằng xe buýt)We like Math. (Chúng tôi phù hợp môn Toán)

He/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh từ không đếm được + V1 (s/es)

He goes khổng lồ school by bus. (Anh ta mang đến trường bằng xe buýt)She likes Math. (Cô ta ham mê môn Toán)The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây)

Câu lấp định: S + do/ does + not + V1 không phân chia s/es

“do”, “does” là các trợ hễ từ

do not = don’t

does not = doesn’t

I don’t go lớn school by bus. (Tôi chưa đến trường bởi xe buýt)We don’t like Math. (Chúng tôi không ưa thích môn Toán)He doesn’t go to lớn school by bus. (Anh ta không tới trường bằng xe buýt)She doesn’t like Math. (Cô ta không ham mê môn Toán)

Chú ý: Sau do/does cùng don’t/doesn’t thì ta không phân chia hay thêm s/es vào rượu cồn từ

She doesn’t likes Math. (Sai vị đã bao gồm “doesn’t” nhưng mà động trường đoản cú “like” vẫn đang còn đuôi “s”)

Câu đúng: She doesn’t like Math.

Câu nghi ngờ Yes/No:

Hỏi: Do/ Does (not) + S + V1 không phân chia s/es ?

Đáp: – Yes, S + do/ does.

– No, S + don’t/ doesn’t.

Do you go to lớn school by bus?Yes, I do. / Yes, I go lớn school by bus.No, I don’t. / No, I don’t go to school by bus.Does she lượt thích Math?Yes, she does. / Yes, she likes Math.

Xem thêm: Dây Tín Hiệu Báo Cháy 4 Ruột 4X7X0, Dây Tín Hiệu Báo Cháy 4 Ruột 0

No, she doesn’t. / No, she doesn’t lượt thích Math.

Câu nghi hoặc sử dụng tự hỏi bước đầu bằng Wh-

Động từ to beĐộng từ bỏ thường
Công thứcWh- + am/are/is(not)+ S + N/Adj?Wh- + do/ does (not)+ S +V1+…?
Ví dụWhere are you from?(Bạn tới từ đâu?)- Who are they?(Họ là ai?)Where vì chưng you come from?(Bạn tới từ đâu?)- What bởi you do? (Bạn có tác dụng nghề gì?)

Cách sử dụng và tín hiệu nhận biết

Thì lúc này đơn được sử dụng để:

• nói tới một thói quen lặp đi tái diễn hàng ngày: I always get up at 6.am.

• Nói về việc thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west.

• Nói về kỹ năng của ai đó: She plays basketball very well.

• vào cách thực hiện thì bây giờ đơn thường xuất hiện thêm các trạng tự chỉ gia tốc cơ bạn dạng như: always, usually, often, sometimes, rarely, every day, once a month, in the morning, once in a blue moon…

Để phân biệt thì hiện tại đơn, nên để ý đến một vài trạng từ chỉ tần suất:

Always (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)

Một số các từ mở ra trong câu áp dụng thì hiện tại đơn:

Every + khoảng thời hạn (every month,…)

Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời hạn (once a week,..)

In + buổi trong ngày (in the morning,…)

Bài tập Thì bây giờ đơn trắc nghiệm


*

Bài 1: Choose the correct option

I play / plays football every Saturday.He play / plays football on Sundays.We don’t / doesn’t lượt thích / likes milk.Do / Does you lượt thích / likes riding a bike?She don’t / doesn’t live / lives in Poland.Kate and I tidy / tidies our rooms everyday.Mark don’t / doesn’t set / sets the table.Do / Does your friend go / goes lớn school by bike?I often help / helps my mum.My dad never bởi / does the shopping.Where vì chưng / does you spend / spends your holidays?Helen vacuum / vacuums the carpet once a week.Do / Does Jim walk / walks his dog in the evening?Tim & Paul vì / don’t play / plays the guitar.Do / Does they listen / listens to rap music?

Bài 2: Choose the correct answer

Jane ________ in the factory until 6pm.worksplaysplayWe don’t ________ food from the supermarket every day.growbuybuysHe loves music and ________ khổng lồ concerts whenever he can.goshowgoesAnna và Hannah ________ tennis on Sundays.playswatchbuyIf you ________ fishing tomorrow, don’t kill the fish!wentgogoesIf possible, I ________ the dentist every six months.seesspeakvisitMy mother ________ my breakfast every morning.cookscookmakeSheila always ________ good scores in her exams.makestakesgets

Bài 3: Choose the correct answer

Some teachers ____________ much homework.givegivesare giveis giveTaylor và Adam __________ good friends.beisaredoes_______ your parents let you go to bed late?AreDoesDoIsHow many books __________ you read in a year?arewerediddoHe is good at football but he _____ want to lớn play now.isn’twasn’tdoesn’tdon’tHe is talking for hours but I _______ understand anything.don’twasn’tisn’tam notHow often ______ you go to the cinema?aredowasdoesShe ________ like playing tennis. So she _______ plays tennis.doesn’t / alwaysdoesn’t / neverisn’t / neverisn’t / hardly everOne of my friend ________ reads newspaper.doesn’tdoesneverisn’tHow many students ________ English?knowsare knowingdoes knowknow

Bài 4: Choose the correct answer

He often ________ up late.

A. Get up B. Gets up C. Got up D. Getting up

________ you often________ TV?

A. Do/watch B. Do/watches C. Have/watch D. Does/watches

Mr. Brown ________ English.

A. Speak B. Speaks C. Does speak D. Speakes

I usually ________ shopping on weekend.

A. Goes B. Does go C. Go D. Do

Hai often ________ his face at 6:15.

A. Washes B. Washing C. Does wash D. Wash

Thanh và Mai always ________ a movie on Saturdays.

A. See B. Sees C. Do see D. Does

________ he often________ a bus to lớn school?

A. Do/take B. Is/take C. Does/takes D. Does/take

We ________ student in class 8A.

A. Are B. Is C. Bởi D. Eat

She ________ homework in the evenings.

A. Vày not B. Does not vị C. Doing D. Do

He usually ________ a taxi khổng lồ the railway station

A. Takes B. Take C. Taking D. Does take

Bài 5: Choose the correct answer

She _______ to lớn music at work.listenslisteneslisteniesLizzy often _______ .cryscryescriesSue _______ letters every week.writswriteswritiesShe _______ English quite well.speakesspeakiesspeaksMy friend _______ mathematics every day.studiesstudyesstudysJerry always _______ flowers at weekends.buyesbuysbuiesAnna _______ TV in the morning.watcheswatchswatchisMy sister is 13. She _______ khổng lồ school.gosgoesgoiesJames _______ the guitar very well.playesplaisplaysMary _______ Italian.teachiesteachesTeachs

Đáp án

Bài 1

playplaysdon’t – likeDo – likedoesn’t livetidydoesn’t setDo – gohelpdoesdo – spendvacuumsDoes – walkdon’t playDo – listen

Bài 2

worksbuygoeswatchgovisitcooksgets

Bài 3

giveareDododoesn’tdon’tdodoesn’t / neverneverknow

Bài 4

12345678910
BABCAADABA

Bài 5

ListensCriesWritesSpeaksStudiesBuysWatchesGoesPlaysTeaches

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng cũng như xong các bài tập Thì hiện tại đơn trắc nghiệm (Present Simple tense), Vietop vẫn giúp các bạn nắm vững vàng hơn về kiểu cách sử dụng thì này trong giờ Anh. Chúc chúng ta học thật giỏi và hãy mong chờ những bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!