Mạo trường đoản cú (Article) là chủ thể ngữ pháp vô cùng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Nếu thiếu mạo từ, họ khó hoàn toàn có thể biết được đó là một số loại danh từ nào. đọc được tầm đặc trưng của mạo từ, cửa hàng chúng tôi đã cầm tắt kim chỉ nan và các dạng bài tập a an the (mạo từ) gồm kèm đáp án. Chúng ta có thể tham khảo sau đây nhé!

*

Đề bài:


1. Chọn lời giải đúng nhằm điền vào nơi trống (chú ý: ký hiệu “x” tức là không đề nghị mạo từ)

1. We are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

Bạn đang xem: Bài tập điền a hoặc an

A. The/the B. A/the C. A/a D. The/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. The B. A C. An D. X

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. A B. The C. An D. X

5. Can you show me ________way to ________station?

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

6. She has read ________interesting book.

A. A B. An C. The D. X

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.

A. An/the B. X/the C. A/a D. An/the

8. Mr. Smith is ________ old customer và ________ honest man.

A. An/the B. The/an C. An/an D. The/the

9. ________ youngest boy has just started going to lớn ________ school.

A. A/x B. X/the C. An/x D. The/x

10. Bởi vì you go to ________ prison khổng lồ visit him?

A. The B. A C. X D. An

11. ________eldest boy is at ________ college.

A. A/the B. The/x C. X/ a D. An/x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

A. An B. A C. The D. X

13. Would you lượt thích to hear ________ story about ________ English scientist?

A. An/the B. The/the C. A/the D. A/ an

14. There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young.

A. The/the B. An/a C. An/the D. The/a

15. There was ________ collision at ________ corner.

A. The/a B. An/the C. A/the D. The/the

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop.

A. The B. An C. A D. X

17. Lượt thích many women, she loves ________ parties và ________gifts.

A. The/ a B. A/the C. A/a D. X/x

18. She works seven days ________ week.

A. A B. The C. An D. X

19. My mother goes lớn work in ________ morning.

A. A B. X C. The D. An

20. I am on night duty. When you go to lớn ________ bed, I go lớn ________ work.

A. A/x B. A/the C. The/x D. X/x


2. Điền những mạo trường đoản cú A/An/The vào vị trí trống trong những câu sau đây

1._________ place where my boyfriend met me.

2. Does phái mạnh bring ___________ umbrella?

3. I am _______ teacher. I am teaching in primary school.

4. Such ________ long queue! What _______ beautiful girl!

5. How about aspirin for ________ aches?

6. Are they looking for________key?

7. Minh missed _______ film on T.V at 8 p.m yesterday.

Xem thêm: Tin Tức, Hình Ảnh Mới Nhất Của Nhóm Nhạc Nam Exo, Cập Nhật Tin Tức, Hình Ảnh Mới Nhất Nhóm Nhạc Exo

8. Susan read ________ book which she really enjoy very much.

9. Wind’ll spend ______ month in the mountains tomorrow.

10. This is _______ more wonderful tuy vậy he has ever listened.

3. Câu chuyện sau được chia thành các câu nhỏ, hãy đọc và điền mạo từ thích hợp “a/an/ the hoặc x (không buộc phải mạo từ)” vào chỗ trống:

1. There was ________knock on ________door. I opened it và found ________small dark man in ________blue overcoat và _______woolen cap.

2. He said he was ________employee of ________gas company & had come to lớn read ________meter.

3. But I had ________suspicion that he wasn’t speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps.

4. However, I took him to ________ meter, which is in ________dark corner under ________ stairs.

5. I asked if he had ________ torch; he said he disliked torches & always read ________ meters by ________light of ________match.

6. I remarked that if there was ________leak in ________ gas pipe there might be ________ explosion while he was reading ________meter.

7. He said, “As ________matter of ________fact, there was ________explosion in ________last house I visited; & Mr. Smith, ________owner of ________house, was burnt in ________face.”

8. “Mr. Smith was holding ________lighted match at ________time of ________explosion.”

9. Khổng lồ prevent ________possible repetition of this accident, I lent him ________torch.

10. He switched on ________torch, read ________meter & wrote ________ reading down on ________back of ________envelope.

11. I said in ________surprise that ________meter readers usually put ________readings down in ________book.

12. He said that he had had ________book but that it had been burnt in ________fire in________ Mr. Smith’s house.

13. By this time I had come to lớn ________conclusion that he wasn’t ________genuine meter reader; và ________moment he left ________house I rang ________police.

*


4. Tìm và sửa lỗi không nên (nếu có)

1. This is more territable book Jim has ever read.

2. Oanh had a hour to do her homework yesterday.

3. According to lớn a weather forecast, it is going khổng lồ rain this week.

4. Kim didn’t lot of money khổng lồ buy a new house for her parents.

5. They can’t clean the polluted rivers overnight.


Đáp án:

1. Chọn câu trả lời đúng để điền vào khu vực trống (chú ý: cam kết hiệu “x” tức là không đề xuất mạo từ)

1. B 2. A 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D

2. Điền những mạo tự A/An/The vào nơi trống trong các câu sau đây

1.The (The + N + Đại từ dục tình + mệnh đề phụ)

2. An (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm)

3. A (danh tự đếm được số ít/ một phụ âm)

4. A/a (danh trường đoản cú đếm được số ít/ một phụ âm)

5. The (danh tự xác định)

6. A (danh từ đếm được số ít/ được nhắc đầu tiên tiên)

7. The (danh tự xác định)

8. A (danh từ đếm được số ít/ một phụ âm)

9. A (danh tự đếm được số ít/ một phụ âm)

10. The (dạng đối chiếu hơn nhất)

3. Mẩu chuyện sau được tạo thành các câu nhỏ, hãy xem thêm và điền mạo từ tương thích “a/an/ the hoặc x (không yêu cầu mạo từ)” vào khu vực trống:

1. A – the – a – a – a

2. An – the – the

3. A – the – x – x

4. The – the – the

5. A – x – the – a

6. A – a – an – the

7. A – x – an – the – the – the – the

8. A – the – the

9. A – a

10. The – the – the – the – an

11. X – x – the – a

12. A – the – x

13. The – a – the – the – the

4. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.more territable ➔ the more territable (thiếu the – dạng so sánh hơn nhất)