Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để mua tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 7 thí điểm, tiếng anh lớp 7 mới

Mục lục bài bác tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề kiểm tra 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được vạc âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ə/


B. Vocabulary và Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ lớn school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Khổng lồ cook

Question 9. do you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To go camping

C. Go to lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính tiền time, I usually ______.A. Listen lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ to lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đến lớp bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề nghị cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn tả sự thiệt hiển nhiên, công ty ngữ là ngôi III số ít bắt buộc tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít buộc phải cần chia thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của bọn chúng tôi ban đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối chọi (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm giác mệt mỏi. Vày vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ win vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích nấu nướng nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ mê say gì); nhiều từ “go camping: cắm trại”

Dịch: các bạn có thích gặm trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: vị trí này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là tham gia các vận động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời gian rảnh, tôi hay nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ thích hợp gì)

Dịch: bố tôi thích đạp xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: bọn họ ghét nạp năng lượng mì. Chúng ta thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I and my friend) số nhiều buộc phải động từ chủ yếu không yêu cầu chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường xuyên đến khu dã ngoại công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + khổng lồ V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine yêu cầu ta cần “will be”

Dịch: Tôi hy vọng mọi trang bị sẽ xuất sắc đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important khổng lồ the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer và Jonathan Garcia go to lớn school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special khổng lồ the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. & Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to lớn school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how khổng lồ carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Giọng Hát Việt 2012 Tập 4 Vòng Đối Đầu Giọng Hát Việt 2012 (Full Video)

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi biện pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi rất thích vấn đề này và đó là khi tôi bắt đầu sở ưa thích của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: nhiều người nói bài toán nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này khôn xiết thú vị và ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet. Tiếp nối tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở trong phần 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy công thức từ người mẹ tôi với từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp nối tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở ưng ý này 4 năm trước, sau khi nhận được một trái trứng tương khắc từ tía tối lúc ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở loại 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học giải pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi cực nhọc nhưng nó khôn xiết thú vị và có ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother nội dung the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby to lớn her.

C. Our brother giới thiệu the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library to borrrow books.

B. She sometimes goes to library to borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library to lớn borrow books.

D. She goes khổng lồ sometimes library to lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination và widen her knowledge.

C. It develops her imagination & widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì chưng your father go to lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How vị your father goes to work?

D. How does your father go to lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ say mê gì). Câu này dùng lúc này đơn vì biểu đạt sự thật.